Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

In verband met de privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die 25 mei 2018 van kracht is gegaan, zijn er strenge regels en een strikt handhavingsbeleid vanuit de Europese Unie met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Een belangrijke consequentie hiervan is, dat iedere organisatie die regelmatig persoonsgegevens verwerkt, passende organisatorische en technische maatregelen dient te treffen om deze persoonsgegevens te beschermen.

 

Hoe praktijk SolVie levensloopbegeleiding zich aan deze wetgeving houdt, kunt u lezen in het privacyreglement en de privacy policy op deze website.

 

Daarnaast houdt SolVie levensloopbegeleiding zich aan de bestaande sectorspecifieke wettelijke gedragsregels voor de behandeling van persoonsgegevens, zoals de WGBO en de Wkkgz.

 

Met de cliënt zal een behandelovereenkomst worden afgesloten waarin toestemming wordt verleend voor het verwerken van persoonsgegevens zoals vermeld in het privacyreglement en privacy policy op deze website.

 

Algemene betalingsvoorwaarden 

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de hulpverlener en de cliënt.
  2. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is de hulpverlener gerechtigd de gereserveerde tijd naar alle redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.
  3. De door de hulpverlener aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling, dienen door de cliënt binnen 14 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.
  4. Bij meerdere malen niet betalen binnen 14 dagen na factuurdatum kan de hulpverlener de cliënt vragen vooraf aan de dienstverlening de betaling te voldoen.
  5. Bij een betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

 

Disclaimer SolVie levensloopbegeleiding

Algemeen

SolVie levensloopbegeleiding (Kamer van Koophandel 20136827), hierna te noemen SolVie, biedt door middel van deze site informatie aan over haar dienstverlening. Zij behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen of te wijzigen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. SolVie doet er alles aan haar informatie op deze site zo actueel mogelijk te houden. Desondanks kan het voorkomen dat de inhoud onvolledig of onjuist is. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze site. De informatie op www.solvie.nl is bedoeld als vrijblijvend en informatief.

 

Beperkte aansprakelijkheid

De op www.solvie.nl aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De aangeboden informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van SolVie. Het bezoek aan de website is voor eigen rekening en risico. SolVie sluit iedere aansprakelijkheid uit. Alle prijzen op www.solvie.nl zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de informatie op deze site liggen bij SolVie. Dit geldt tevens voor het logo en handelsnamen.

 

Links

Deze website bevat links naar sites van derden. Dit wordt aangeboden als service aan bezoekers en gebruikers van deze site. Deze sites van derden hebben hun eigen inhoud, voorwaarden en handelswijzen. SolVie aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de inhoud of handelswijze van deze sites. Het gebruik van de links en de informatie die erachter zit is geheel voor eigen risico.

 

Privacy 

SolVie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. SolVie gebruikt uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft. Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden.

 

^ Naar boven